Naše recenze z nákupního portálu

Avatar Miroslava W.
18.07.2024
5.005.005.005.005.00
Celkový názor:
Bez výhrad
Avatar Eva S.
17.07.2024
5.005.005.005.005.00
Celkový názor:
Rychlé dodání, komunikace o obchodu
Avatar Monika L.
08.07.2024
5.005.005.005.005.00
Celkový názor:
Super!
Avatar Radek V.
07.06.2024
5.005.005.005.005.00
Výhody:
Vše bylo doručeno včas, perfektní spolupráce, nemohu jinak než doporučit.
Slabiny:
Žádná nevýhoda samé plusy.
Avatar Jan H.
07.06.2024
5.005.005.005.005.00
Výhody:
rychlé dodání zboží

Naše recenze z nákupního portálu

Ověřený nákup zahrar1
18.07.2024
5.005.005.005.005.00
Výhody:
Výkon
Slabiny:
Nevím
Ověřený nákup Václav Bolech
18.07.2024
5.005.005.005.005.00
Výhody:
kvalita a cena a rychost dodání
Ověřený nákup p.vohnicky
17.07.2024
5.005.005.005.005.00
Výhody:
rychlost cena, kvalita.
Slabiny:
nic
Ověřený nákup svadlenkaj
20.06.2024
3.103.103.103.103.10
Ověřený nákup MichalKonarek
19.06.2024
3.103.103.103.103.10

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu elektronarex.cz


I. Úvodní ustanovení
1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím, kterým je elektronarex.cz a jinou fyzickou či právnickou osobou prostřednictvím internetového obchodu na internetové adrese elektronarex.cz.
2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.
3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
4. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Jsou vyhotoveny v českém jazyce.

II. Uzavření kupní smlouvy
1. Internetová adresa elektronarex.cz obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Uvedené ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Nabídky prodeje zboží jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně nabízeného zboží. 
2. Prodávající je oprávněn objednané zboží dodat i prostřednictvím jiného dodavatele.
3. Pro objednání zboží kupující vyplní objednávkový formulář, který obsahuje zejména:
- objednávané zboží
- způsob úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení zboží
- informace o nákladech spojených s dodáním zboží
4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněna kontrola a změna vložených údajů. Po odeslání objednávky jsou údaje prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky potvrdí kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího, která je součástí objednávky. 
5. Prodávající je oprávněn požadovat od kupujícího dodatečné potvrzení objednávky.
6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním objednávky kupujícímu na jeho uvedenou adresu elektronické pošty. 
7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám. 

III. Cena zboží a platební podmínky
1. Cena za zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující hradit:
v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
bezhotovostně převodem na účet prodávajícího 
CETELEM
2. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu společně s kupní cenou také náklady spojené s balením a dodáním zboží (dále jen „kupní cena“).
3. V případě platby v hotovosti na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostí platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. 
4. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny před odesláním zboží kupujícímu.

IV. Odstoupení od smlouvy
1. Kupující má právo v souladu s ust. § 1829 a násl. občanského zákoníku od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí nebo ode dne převzetí první dodávky zboží jedná-li se o pravidelnou opakovanou dodávku zboží, bez udání důvodu. 
2. V případě odstoupení od smlouvy dle odst. 1 tohoto článku se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do pěti pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. 
3. Prodávající je oprávněn provést ve lhůtě 10 dnů od vrácení zboží kupujícím přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zda vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. 
4. Ve lhůtě 10 dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle odst. 3 tohoto článku vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu.
5. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno, či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6. Náklady spojené s odstoupením od smlouvy a zaslání zboží prodávajícímu zpět nese kupující.

V. Přeprava a dodání zboží
1. Místem dodání je adresa uvedená v elektronické objednávce.
2. Zboží je dodáno převzetím zboží kupujícím.
3. Prodávající se zavazuje dodat zboží v nejkratším možném termínu, nejpozději 14 dnů od odeslání objednávky. 

VI. Odpovědnost za vady, záruka
1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanovením § 2161 a násl. Občanského zákoníku.
2. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese provozovny. 

VII. Ochrana osobních dat
1. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to v databázi prodávajícího při respektování povinnosti správce dle §5 zákona č. 101/2000 Sb.


VIII. Závěrečná ustanovení
1. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek. Platnost změny obchodních podmínek je dnem jejich zveřejnění na elektronarex.cz
2. Tyto obchodní podmínky jsou účinné vůči kupujícímu dnem potvrzení závazné objednávky kupujícího prodávajícím. 
3. Všechny texty, fotografie či ilustrace obsažené na webových stránkách elektronarex.cz podléhají autorským právům a nesmějí být kopírovány či jinak užívány bez výslovného písemného souhlasu prodávajícího. 
4. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. ledna 2014.

Heureka

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 

Zákon č. 101/2000 Sb.

Tímto, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, uděluji svůj souhlas se zpracováním uvedených údajů
společností OSTROH, spol. s r.o., IČO: 16361709, se sídlem Veselská 341, Uherský Ostroh 687 24 za účelem zařazení do databáze a pro další reklamní
a marketingové účely, tj. zejména nabízení služeb nebo zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle
zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění a to na dobu maximálně 10 let ode dne jeho udělení.
Na základě zákona máte právo na poskytnutí informace o účelu zpracování, rozsahu a povaze zpracovávaných osobních údajů, jejich
zdrojů a příjemci či příjemcích osobních údajů. Správce je povinen Vám tyto informace bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu
nepřevyšující náklady nezbytné na jejich poskytnutí předat. Zjistíte-li, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s
ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, máte právo požadovat od správce nebo jím pověřeného
zpracovatele vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu.